Академія муніципального управління
Lewtop
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

Академія муніципального управління створена Постановою Кабінету Міністрів № 725 від 9 липня 1997 року як державний вищий навчальний заклад для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для органів місцевого самоврядування та державних адміністрацій, проведення досліджень з питань державного управління та місцевого самоврядування.

  В Академії діє 4 факультета, Інститут регіонального управління та місцевого самоврядування, коледж міського господарства, 27 кафедр, на яких працює 35 доктори наук, професори, 179 кандидати наук, доценти, висококваліфіковані викладачі.

  Академія має бібліотеки, гуртожитки. Відкрита аспірантура, встановлені та розвиваються зв’язки із зарубіжними навчальними закладами, створена міцна матеріальна база.


Управлінська, економічна, юридична та інженерна освіта поєднується із здобуттям знань, вмінь та навичок, необхідних для роботи в органах місцевого самоврядування і державних адміністраціях з проведенням функціональної спеціалізації “Державне управління та місцеве самоврядування”. Фахову практику та практику з функціональної спеціалізації студенти проходять у міській та районних у місті Києві державних адміністраціях і радах, на провідних підприємствах, установах та організаціях міста.


В жовтні 2010 року Вчена рада прийняла Програму розвитку Академії муніципального управління до 2015 року.

Концентрація ресурсів і зусиль Академії зосереджена на розширенні і водночас оновленні таких напрямків: • розбудова Академії відповідно до потреб сучасного етапу розвитку місцевого самоврядування;

 • інтеграція Академії у зону європейської вищої освіти;

 • запровадження сучасних освітніх технологій, комп’ютеризація навчального процесу та управлінських структур;

 • розвиток особистості студента;

 • удосконалення якісного складу професорсько-викладацьких кадрів;

 • розвиток матеріальної бази у відповідності до сучасних вимог і методів навчання. 


Факультети:

До складу Академії входить Київський коледж міського господарства, який готує фахівців за спеціальностями: 

 • Експлуатація, ремонт та енергопостачання міського електротранспорту
 • Обслуговування електротехнічного обладнання та автоматичного устаткування будівель і споруд
 • Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва
 • Експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища, (напрям “Екологія”)
 • Діловодство.

 

В структурі Академії діє Інститут підвищення кваліфікації кадрів.

Сьогодні академія має 6 факультетів:

 • Економічний факультет 
 • Факультет менеджменту 
 • Юридичний факультет 
 • Факультет міського господарства 
 • Карпатський факультет 
 • Довузівської підготовки 

1. Економічний факультет 

Економічний факультет був створений в 1998 р. 

В структурі факультету - п'ять кафедр: 
1. економіки, завідувач кафедри – Оболенський Олексій Юрійович, доктор економічних наук, професор; 
2. економіки підприємства, завідувач кафедри – Миронов Микола Дем’янович, кандидат економічних наук, професор; 
3. державних та місцевих фінансів, завідувач кафедри – Кондрашихін Андрій Борисович, доктор економічних наук, професор; 
4. фінансів підприємств, завідувач кафедри – Безус Павло Іванович, кандидат економічних наук, професор; 
5. бухгалтерського обліку та аудиту, завідувач кафедри – Царенко Оксана Вячеславівна,доктор економічних наук, професор;   

На факультеті навчаються студенти денної та заочної форм навчання. Набір абітурієнтів на факультет відбувається за направленням на навчання органами місцевого самоврядування усіх регіонів України, підприємств, організацій установ, а також на загальних підставах. 

Факультет розташований за адресою: вул. Фрунзе, 164. 

Факультет готує фахівців за спеціальностями «Облік і аудит», «Фінанси і кредит» та «Економіка підприємств»:

«Облік і аудит» – це вміння: 

• визначати об’єкти бухгалтерського, податкового, фінансового, оперативного і статистичного обліку;

• орієнтуватися у формах і методах ведення бухгалтерського обліку;

• оцінити активи балансу;

• закріплювати раціональні методики обліку основних і оборотних засобів, джерел утворення майна;

• визначити ефективну методику внутрігосподарського контролю.

 «Фінанси і кредит» – це вміння: 

• управляти державними фінансами,

• застосовувати інструменти фінансового управління банківськими, фінансовими та підприємницькими структурами, спрямоване на обмеження кризових процесів і недопущення їх збитковості;

• застосовувати ринкові заходи забезпечення рентабельної роботи підприємства, організовувати фінансові відносини в разі загрози банкрутства;

• своєчасно проводити попереджувальні заходи щодо можливого банкрутства підприємства.

«Економіка підприємств» – це вміння:

• здійснювати підприємницьку діяльність, складати бізнес-плани;

• організовувати роботу управління підприємством;

• проводити інноваційну діяльність на підприємстві/фірмі;

• робити економічний аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємств і на його основі надавати пропозиції щодо підвищення ефективності підприємства керівництву.

Навчання на факультеті передбачає підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів.

2. Факультет менеджменту

 Факультет менеджменту є одним з найбільших факультетів АМУ, на якому в даний час навчається 744 студенти стаціонарної та 545 студентів заочної форми навчання. Він був створений в 1998 році.

В структурі факультету менеджменту функціонують чотири кафедри:

Кафедра менеджменту є випускаючою кафедрою факультету менеджменту з підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальності „Менеджмент організацій”. Завідувач кафедри - д.е.н., професор Клименюк Микола Миколайович.

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності є випускаючою кафедрою факультету менеджменту з підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальності „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”. Завідувач кафедри - д.е.н., проф. Невелєв О.М.

Кафедра управління документно-інформаційними комунікаціями (УДІК)очолює кафедру кандидат економічних наук, професор Піддубна Лариса Петрівна

 Кафедра вищої  математики та економіко-математичного моделювання  забезпечує викладання математичних дисциплін, засвоєння студентами необхідних знань і навичок математичного дослідження прикладних задач, пошуку закономірностей та побудови математичних моделей при розробці економіко-соціальних, виробничих, господарських та інших проблем. Завідувач кафедри - д.т.н., професор Кузьмичов Анатолій Іванович.

3. Юридичний факультет

Юридичний факультет в Академії муніципального управління був створений у 1998 році.
Декан юридичного факультету – професор Литвин Олександр Петрович.

До складу факультету входять п’ять кафедр:
    • адміністративно-правових дисциплін, завідувач кафедри –  Кононенко Леонід Минович, кандидат юридичних наук, професор;  на кафедрі працюють 2 професори, 3 доцента; 2 викладача, 1 асистент;
    • кримінально-правових дисциплін, завідувач кафедри - Литвин Олександр Петрович, професор; на кафедра працюють 3 професора, 8 доцентів, 3 асистента;
     • муніципального права, завідувач кафедри – Приходько Христина Вікторівна, кандидат юридичних наук, доцент; на кафедрі працюють 3 професори, 6 доцентів, 4 викладача, 1 асистент;
    • теорії, історії держави і права та конституційного права, завідувач кафедри – Лощихін Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор; на кафедрі працюють 2 професори, 4 доцента,   1 викладач;
    • цивільно-правових дисциплін, завідувач кафедри – Луць Володимир Васильович, доктор юридичних наук, професор; на кафедрі працюють 6 професорів, 9 доцентів, 4 викладача, 1 асистент.

Юридичний факультет розташований в навчальному корпусі № 1 по вул. Івана Кудрі, 33. Загальна кількість аудиторій становить – 18.

4. Факультет міського господарства

Факультет міського господарства був створений 4 березня 2002 року, і є наймолодшим підрозділом Академії муніципального управління.

5. Карпатський факультет 

Карпатський факультет Академії муніципального управління створений спільним рішенням Київської міської державної адміністрації та Асоціації міст України за № 14 від 14 січня 2003 р.

Деканом Карпатського факультету призначений кандидат юридичних наук 
Скрипничук Василь Михайлович.

Карпатський факультет - базовий підрозділ для підготовки та перепідготовки сучасних управлінців-спеціалістів з державного управління та місцевого самоврядування в Західному регіоні України.


Факультет об'єднує спільною освітньою та науково-дослідною діяльністю науково-педагогічних працівників, студентів, аспірантів і докторантів.

 6. Довузівської підготовки 

9 листопада 1996 року створено Центр довузівської підготовки. 30 серпня 2001 року Центр довузівської підготовки реорганізовано в факультет довузівської підготовки.  Декан факультету - кандидат педагогічних наук Ромащенко Інна Володимирівна.

Стратегічні завдання факультету:

 • пропаганда Академії муніципального управління як навчального закладу, що здійснює сучасну вищу освіту для підготовки компетентних фахівців у сферах управління, економіки, права, психології, соціології, документознавства та інформаційної діяльності;
 • широка профорієнтаційна робота серед випускників середніх загальноосвітніх навчальних закладів;
 • проведення психологічної адаптації до навчання у ВНЗ;
 • пошук і відбір найбільш обдарованої, схильної до лідерства та громадсько-політичної діяльності молоді та цілеспрямована підготовка її до вступу в Академію;
 • підготовка абітурієнтів до незалежного оцінювання якості знань.  

 

Спеціальності:

 • Облік і аудит
 • Фінанси і кредит
 • Економіка підприємств
 • Правознавство
 • Менеджмент організації
 • Менеджмент зовнішньоекономіної діяльності
 • Автоматика та автоматизація на транспорті
 • Автоматизоване управління технологічними процесами та виробництвами

 

Факультеты и специальности

Условия поступления

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр


Термін навчання – 4 роки
Форми навчання денна та заочна


Академія муніципального управління #0Друга вища освіта  


МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА  ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 
АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 
Державний вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації 
  Ліцензія МОНУ АВ № 552619 від 27.09.2010 р.   
НАУКОВО - НАВЧАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
ОГОЛОШУЄ НАБІР НА ПЕРЕПІДГОТОВКУ СПЕЦІАЛІСТІВ НА БАЗІ ПОВНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:


7.050201 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ - 2 роки(8900грн./рік)
7.050104 ФІНАНСИ - 2,8 роки(8900грн/рік) 
7.050106 ОБЛІК І АУДИТ - 2,8 роки(6800грн/рік) 


Форма навчання – заочна. 


 Заняття розпочинаються після 13:00 год. 


Інститут здійснює набір абітурієнтів за Правилами прийому до 
Академії муніципального управління 
Випускники отримують диплом спеціаліста державного зразка. 
Документи приймаються до березня 2011 р. включно
Графік приймальної комісії: понеділок-п’ятниця 9:00 -17:00  ЗАПРОШУЄ НА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА ПРОФЕСІЙНИМИ ПРОГРАМАМИ, ТЕМАТИЧНИМИ ПОСТІЙНО ДІЮЧИМИ ТА ТЕМАТИЧНИМИ КОРОТКОСТРОКОВИМИ СЕМІНАРАМИ З НАПРЯМІВ:


- БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 
- СТРАХУВАННЯ 
- ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 
- МЕНЕДЖМЕНТ


Після успішного закінчення навчання слухачі отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка 


АДРЕСА : 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 корп.2 
Контактний телефон-факс: (044) 499-20-61 
Сайт: http://amu.edu.ua/ 
E-mail: nnirums@amu.edu.ua
Центр перепідготовки кадрів: cpkirums@gmail.com
  


Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости